U kent het waarschijnlijk wel, wanneer u een verzekering afsluit wordt er u steeds gevraagd om een hele waslijst met vragen te beantwoorden. Afhankelijk van de verzekering in kwestie worden u vragen gesteld waardoor de verzekeringsmaatschappij kan bepalen of men u al dan niet wil verzekeren en zo ja, welke vergoeding daar dan tegenover moet staan. De mededelingsplicht verplicht de toekomstige verzekeringnemer om naar eer en geweten alle informatie zo correct en uitgebreid mogelijk in te vullen. Wanneer er onwaarheden worden geschreven of de verzekeringnemer op de één of andere manier informatie probeert achter te houden voor de verzekeraar, dan kan dat bij ontdekking er van ernstige gevolgen hebben. We gaan er in dit artikel even uitgebreid op in.

Wat gebeurt er wanneer ik niet de waarheid vertel?
De mededelingsplicht “verplicht” iedere verzekeringnemer er toe om alle vragen die worden gesteld naar eer en geweten te beantwoorden. Er wordt ook verwacht dat u zelf eventuele, voor de verzekeringsmaatschappij noodzakelijke informatie, uit vrije wil aan hen verstrekt. Wanneer de verzekeringnemer doelbewust informatie probeert achter te houden of niet correct aangeeft, dan is er sprake van verzekeringsfraude. Van zodra de verzekeraar het vermoeden heeft dat er fraude in het spel is en dit op de één of andere manier kan worden bewezen, heeft hij het recht om de overeenkomst per direct te ontbinden. Wanneer de fraude wordt ontdekt bij een schadegeval is de verzekeraar niet verplicht om uit te keren. Daarnaast kan het eveneens voorkomen dat de verzekeraar het daar niet bij wil laten en zelfs gerechtelijke stappen onderneemt. Voor een nieuwe verzekering zult u in ieder geval naar een andere verzekeringsmaatschappij op zoek moeten…

Werk uzelf niet in de problemen
Het heeft in principe geen enkel nut om onwaarheden te vertellen. U bent zoals eerder al gezegd verplicht om alle noodzakelijke en relevante informatie m.b.t. het krediet dat u wenst af te sluiten aan te geven aan de verzekeraar. Wanneer bij een schadegeval ontdekt wordt dat er bepaalde informatie niet juist werd doorgegeven kan u geen aanspraak meer maken op de verzekering in kwestie. Het heeft dus werkelijk geen enkel nut om onjuiste informatie op te geven. Men komt er toch wel achter en dan is het niet de verzekeraar die met de problemen zit, maar wel uzelf. Stel het u voor dat u echt een groot schadegeval heeft en dat u niet kunt rekenen op een uitkering net omdat u gelogen heeft over bepaalde informatie. De verzekeraar zal er niet wakker van liggen, maar we hebben zo een donkerbruin vermoeden u wel.

Wat zijn de verplichtingen van de verzekeraar wanneer er inbreuk werd gepleegd op de mededelingsplicht en deze wordt ontdekt bij een schadegeval?
Er moet in ieder geval rekening mee gehouden worden dat de verzekeraar (hoe vreemd het ook klinkt) wel verplicht is om uit te keren wanneer de achtergehouden of verkeerd opgegeven informatie geen directe invloed heeft op het schadegeval in kwestie. Met andere woorden, wanneer de verzekeraar wel op de hoogte zou gewoon zijn van de door u achtergehouden informatie, dan zou de situatie bij het schadegeval hetzelfde moeten zijn.

Anders is het dan weer wanneer de verzekeraar kan aantonen dat hij, wanneer hij op de hoogte was van door u achtergehouden informatie, de verzekering niet zou hebben afgesloten. In dat geval is hij u geen enkele uitkering verschuldigd. Het kan ook voorkomen dat bepaalde achtergehouden informatie vooral van belang was voor het bepalen van de premie en het verzekerde bedrag. De verzekeraar zou de verzekering in kwestie met andere woorden wel hebben afgesloten, maar tegen andere voorwaarden. Het is het recht van de verzekeraar om, wanneer de informatie in kwestie achterhaald wordt, de voorwaarden aan te passen aan de hand van die nieuwe informatie.

Heeft de verzekeraar het recht om de verzekering stop te zetten?
De verzekeraar heeft enkel en alleen het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer hij kan aantonen dat ze de verzekering niet zouden afgesloten hebben wanneer men op de hoogte was geweest van alle relevante informatie. Wanneer men dit kan bewijzen komt de verzekering vaak per direct te vervallen. Een verzekeraar zal er echter alles aan doen om het zover niet te laten komen. Wel kan het voorvallen dat, zoals hierboven reeds aangehaald, de verzekeraar in kwestie beslist om de voorwaarden die verbonden zijn aan de overeenkomst aan te passen. Het echt stopzetten van een verzekering komt in de praktijk dan ook niet zo vaak voor, maar u dient er wel rekening mee te houden.